Valdkonnad

Tsiviilasjad, haldusasjad, süüteoasjad

Tsiviilasjad


Lepinguõigus

Õigusbüroo esindab kliente lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingute sõlmimisel, koostades vajadusel lepinguprojekte (nt müügi-, üüri-, rendi-, käsundus-, laenu-, töövõtu- ja töölepinguid). Õigusbüroo jälgib, et lepingu sõlmimisel oleksid kliendi huvid maksimaalselt kaitstud.
Õigusbüroo tegeleb ka lepingu rikkumisega seotud küsimustega – nõustab kliente vajadusel lepingu täitmise, aga ka lepingust taganemise või ülesütlemisega seoses. Lepingu rikkumise korral aitab õigusbüroo kliendil nõuda lepingut rikkunud poolelt lepingu täitmist, viivist, leppetrahvi, kahju hüvitamist.  Õigusbüroo nõustab oma kliente ka suuliste lepingutega seotud vaidlustes.
 

Lepinguväliste võlasuhete õigus

Lisaks lepingulistele suhetele võib võlasuhe tekkida ka juhul, kui poolte vahel lepingut ei ole. Õigusbüroo abistab oma kliente juhul, kui kliendil on käsundita asjaajamisest, alusetust rikastumisest või kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue. Õigusbürool on märkmisväärne kogemuses seoses mittevaralise (moraalse) kahju hüvitamise vaidlustega.
 

Asjaõigus

Õigusbüroo on edukalt esindanud oma kliente kaasomandi lõpetamise ja ühisomandi jagamise vaidlustes. Lisaks nõustab õigusbüroo hüpoteekide ja servituutidega seotud küsimustes. Õigusbüroo nõustab oma kliente ka kinnisasjade omandamisel ning võõrandamisel, esindades vajadusel oma kliente lepingueelsetel läbirääkimistel ning kinnisvara omandamisega seotud lepingute  sõlmimisel.
 

Ühinguõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente äriühingute asutamisel, ümberkujundamisel, likvideerimisel, ühinemisel ja jagunemisel, samuti aktsia- või osakapitali muutmisel. Lisaks sellele nõustab ning esindab  õigusbüroo oma kliente seoses juhtorganite (juhatuse ning nõukogu liikmete) vastutusega. Õigusbürool on pikaajaline kogemus korteriühistute probleemidega tegelemisel (võlgade sissenõuded, korterelamute rekonstrueerimistööd, tegevjuhtkonna nõustamine).
 

Ehitus

Õigusbüroo nõustab oma kliente töövõtulepingute sõlmimisel, aga ka ehitus- ja kasutuslubade saamisel ning riigihangetel osalemisel. Õigusbürool on märkimisväärne kogemus seoses ehitustöövõtualaste vaidlustega, s.h seoses tööde vastuvõtmise, töövõtu tasu maksmise, lepingutingimustele mittevastavuse (puuduste) ning ekspertiisidega.
 

Perekonnaõigus

Õigusbüroo on edukalt esindanud oma kliente lastega seotud vaidlustes, eelkõige seoses laste suhtluskorra ning elatise nõuetega. Lisaks nõustab õigusbüroo abieluvaralepingute sõlmimisel, abielu lahutamisel ning ühisvara jagamisel.
 

Pärimisõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente pärimisega seotud küsimustes, eelkõige testamendi või pärimislepingu tegemisel, aga ka testamendi ja pärimislepingu vaidlustamisel.
 

Pankrot

Õigusbüroo esindab oma kliente pankrotimenetlustes. Õigusbüroo koostab  pankrotiavaldusi ning nõudeavaldusi, samuti esindab oma kliente nõude tunnustamise ning üldkoosoleku otsuste tühistamise vaidlustes. Õigusbüroo esindab oma töötaja kaudu klientide huvisid ka pankrotitoimkonna liikmena. Õigusbürool on märkimisväärne kogemus seoses juhatuse liikme vastutusega maksejõuetuse põhjustamise korral (nt vara „väljakantimine“, kahjulike lepingute sõlmimine jne).
 

Täitemenetlus

Õigusbüroo esindab oma kliente täitemenetlustes. Sissenõudja esindajana kontrollib õigusbüroo täitemenetluse kulgemist. Võlgniku esindajana kontrollib õigusbüroo, et võlgniku huvid ei saaks täitemenetluses põhjendamatult kahjustatud. Õigusbürool on kogemusi sundtäitmise lubamatuks tunnistamise vaidlustes.
 

Tööõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente töölepingute sõlmimisel, koostades vajadusel töölepingu projekte. Õigusbüroo on põhjalikult analüüsinud töötaja konkurentsipiirangu ja saladuse hoidmise kohustusega seotud küsimusi, s.h nimetatud kohustuste kehtivust ning rikkumisega seotud kahju hüvitamist. Lisaks sellele  nõustab õigusbüroo kliente  seoses töölepingu lõpetamise (töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel, töölepingu ülesütlemine töötaja või tööandja poolt), saamata jäänud töötasu, puhkuse- ja haigushüvitiste, välislähetuse päevaraha nõuetega. Õigusbüroo esindab kliente nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus.
 

Kindlustusõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente kindlustuslepingute sõlmimisel, samuti kindlustusandjaga (kindlustusseltsiga) seotud vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.
 

Autoriõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente autori varaliste ja mittevaraliste õiguste teostamisel ja kaitsmisel, autoriõigusega kaasnevate õiguste (esitaja, fonogrammitootja jt) teostamisel ja kaitsmisel. Kuivõrd õigusbüroo juhataja kuulub nii Eesti Autorite Ühingu kui ka Eesti Esitajate Liidu liikmeskonda, on õigusbürool hea ülevaade kollektiivse esindamise organisatsioonide tööpõhimõtetest. Õigusbüroo kui fonogrammitootja õigusi esindab Eesti Fonogrammitootjate Ühing, mistõttu valdab õigusbüroo fonogrammitootjate õiguste kasutusalast teavet.