Uudised

Uudised ja meediakajastused

30.11.-0001

OÜ KL CONSULT ÕIGUSBÜROO vastutav andmetöötleja (juhataja või juhataja poolt määratud isik) avaldab inimesele tema andmete töötlemise kohta järgmise teabe (andmekaitsetingimused): • vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed; • kui andmed ei ole saadud inimeselt endalt – andmete liigid ning nende päritoluallikad; • isikuandmete töötlemise eesmärk (õigusteenuse osutamine) ning õiguslik alus (käsundusleping, nõusolek); inimeselt endalt küsitakse isikuandmeid käsunduslepingu sõlmimise eeldusena; õigusteenuse osutamiseks on kohustuslikuks teabeks inimese ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress ning telefon; kui inimene eeltoodud andmeid käsunduslepingu sõlmimise eel ei avalda, jääb käsundusleping sõlmimata ning õigusbüroo õigusteenust ei osuta; kui inimene näiteks sidevahendite infot ei avalda, pole võimalik olulises ja ajakriitilises küsimuses inimese huvides seisukohta kujundada ning inimese huvid võiva jääda kaitseta; kui inimese isikuandmed saab õigusbüroo nõusoleku ja/või käsunduslepingu alusel, siis on inimesel õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, millisel juhul õigusteenuse osutamine ja käsundussuhe lõpetatakse; • isikuandmete säilitamistähtaeg on isiku huvides õigusteenuse osutamise aeg ning sellele järgnev 7-aastane periood; • inimesel on õigus tutvuda oma andmetega, asjakohasel juhul õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, samuti õigus esitada vastuväiteid, õigus kaevata andmekaitseasutusele; • kui inimese andmeid edastatakse õigusteenuse osutamise raames teistele isikutele, siis on inimesel õigus teada isikuandmete vastuvõtjaid nimeliselt; • kui andmed kavatsetakse edastada kolmandasse riiki, siis on inimesel õigus saada selle kohta täpsemat teavet; • õigusbüroos ei tehta automatiseeritud otsuseid. Andmekaitsealase läbipaistvuse põhimõtted: 1) inimesele antakse käsunduslepingu sõlmimisel andmete kogumisel teada teave andmetöötleja ja andmetöötluse kohta; 2) inimesel on enda kohta käivate andmete osas: a. õigus tutvuda oma andmetega, b. asjakohasel juhul õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, samuti õigus esitada vastuväiteid. Läbipaistvust tagab andmetöötleja kohustus anda suure ohu korral inimesele teada tema andmetega toimunud rikkumisest. Inimesele ei pea andma teavet selles osas, mis talle on juba niigi teada (avalikud teabeallikad) ning mille inimene on käsunduslepingu sõlmimisel õigusbüroole avaldanud. Kui inimene soovib teostada andmetega seotud õigusi (tutvuda, nõuda parandamist, kustutamist, piiramist, ülekandmist), siis nõuab andmetöötleja põhjendatud kahtluse korral inimese tuvastamist (digitaalse allkirjaga, isikut tõendava dokumendiga). Kui andmeid kavatsetakse edasi töödelda muul eesmärgil kui algselt käsunduslepingu sõlmimiseks, siis tuleb inimest teavitada muu eesmärgi ning muu asjakohase teabe osas enne andmete töötlemist. Arvestades õigusnõustaja töö spetsiifikat ning individuaalset lähenemist iga kliendi probleemile, tutvustatakse andmekaitsetingimusi õigusnõustamise algfaasis enne käsunduslepingu sõlmimist. Inimene avaldab käsunduslepingu sõlmimise eel vajalikud isikuandmed ning annab käsunduslepingu sõlmimisega nõusoleku isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik õigusteenuse tõhusaks osutamiseks (näiteks isikuandmete kandmine õigusvaidluste menetlusdokumentidesse ja ametlikesse pöördumistesse inimese identifitseerimise eesmärgil).

Tagasi